Złote SOWY

                                                                                          Stowarzyszenie Oświatowe SOWA

 

Regulamin przyznawania powiatowych wyróżnień ZŁOTA SOWA dla:  wybitnie uzdolnionych uczniów, wielokrotnych laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów, szkół przygotowujących uzdolnionych uczniów powiatu trzebnickiego.

/ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu SO SOWA z 10 I X 2013r./

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Wyróżnienia „ZŁOTA SOWA” przyznaje Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego SOWA zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2

Wręczanie wyróżnień odbywa się podczas GALI „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO  pod patronatem władz Starostwa i Gmin Powiatu Trzebnickiego.

 

KATEGORIE WYRÓŻNIEŃ

§3

Uczniowie:

            - szkoły podstawowe:

                        - w kategorii klas I-III – 3 wyróżnienia ZŁOTA SOWA

- w kategorii klas IV-VI – 6 wyróżnień ZŁOTA SOWA,

- 2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)

            - gimnazja

 - 6 wyróżnień ZŁOTA SOWA,

- 2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)

            - szkoły ponadgimnazjalne

- 3 wyróżnienia ZŁOTA SOWA,

- 2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (dz., chł.)

 

§4

Nauczyciele-opiekunowie:

            - szkoły podstawowe:

- w kategorii klas I-III – 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”

-w kategorii klas IV-VI– 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”

- 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

            - gimnazja

            - 3 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”

- 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

            - szkoły ponadgimnazjalne

            - 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”

- 1 wyróżnienie NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

§ 5

Szkoły:

- szkoły podstawowe w kategorii klas 1-3

- 1 tytuł „SZKOŁA - LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

- szkoły podstawowe w kategorii klas 4-6

- 1 tytuł „SZKOŁA - LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

                        - szkoły podstawowe

- 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA - LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

                        - gimnazja

- 1 tytuł „SZKOŁA - LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

- 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA - LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

                        - szkoły ponadgimnazjalne

- 1 tytuł „SZKOŁA - LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

- 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA - LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

 

            KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO WYRÓŻNIEŃ

 

§ 6

Zarząd SO SOWA prowadzi w danym roku szkolnym, na podstawie protokołów konkursów, zawodów ujętych w rocznym Informatorze SO SOWA, przesłanych przez organizatorów do końca maja, bieżącą punktację w poszczególnych kategoriach wyróżnień, zwaną dalej rankingiem.

§ 7

Do rankingu uczniów wliczane są wyniki konkursów: ZDolny Ślązaczek, ZDolny Ślązak oraz Olimpiad Przedmiotowych Szkół Ponadgimnazjalnych

 

§ 8

Do rankingu mogą być wliczane wyniki konkursów, zawodów innych niż wymienione w § 6  i § 7, o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, lub międzynarodowej, których rezultaty prześle zainteresowana szkoła.

Uwzględnienia wymienionych innych konkursów, zawodów dokonuje Zarząd SO SOWA w wyniku głosowania, w obecności     co najmniej ½ członków i zawiera w protokole postępowania kwalifikacyjnego do wyróżnień.

§ 9

 1. Punkty w rankingu uczniów przyznaje się za 3 pierwsze miejsca danego konkursu, wg wzoru:

I miejsce- 6 pkt, II miejsce- 4 pkt, III miejsce – 2 pkt.

Konkursy: ZDolny Ślązaczek, ZDolny Ślązak, Olimpiada Przedmiotowa Szkół Ponadgimnazjalnych: laureat – 10 pkt, finalista wojewódzki - 6 pkt.

2. Tytuł SPORTOWIEC ROKU przyznaje się na podstawie odrębnego rankingu. Bezpośrednio po zakończeniu każdego finału powiatowego zawodów sportowych, umieszczonych w Informatorze SO SOWY, opiekunowie drużyn, zawodników, w wyniku głosowania, wybierają trójkę najlepszych sportowców tych zawodów. Wynik tego wyboru ogłaszany jest startującym i wpisywany do protokołu zawodów.  Każdy z wyróżnionych zawodników w danych zawodach otrzymuje 3 pkt do rankingu. Zapisy § 8 stosuje się odpowiednio do rankingu Sportowiec Roku.

3. Tytuł SPORTOWA SZKOŁA przyznawane są na podstawie odrębnego rankingu, uwzględniającego wyniki finałów powiatowych zawodów sportowych, umieszczonych w Informatorze SO SOWY. Punktacja: I m. – 3 pkt, II m. – 2 pkt, III m. – 1 pkt.

Za zajęcie miejsca w finałach strefy wrocławskiej SZS, dającego miejsce w finale wojewódzkim dodatkowo przyznaje się 3 pkt.

Dodatkowo za zajęcie w finałach wojewódzkich SZS: I m. – 3 pkt, II m. – 2 pkt,

III m. – 1 pkt.

Ranking w/w, uzupełniony o dane osobowe nauczycieli-opiekunów wyróżnionych drużyn, zawodników, służy do klasyfikacji w kategorii NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”.

4. Do rankingu szkół wliczane są tylko punkty uzyskane przez uczniów-laureatów konkursów umieszczonych w rocznym Informatorze SO Sowa

§ 10

Posiedzenie kwalifikujące do wyróżnień Zarządu SO SOWA odbywa się w pierwszej dekadzie czerwca.

§ 11

Zarząd SO SOWA może przyznać specjalny tytuł Złota Sowa, za szczególne przedsięwzięcia promujące i rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży z terenu powiatu trzebnickiego, w tym za wieloletnią, wzorową organizację konkursów lub zawodów. Tytuł ten może być przyznany osobie fizycznej lub instytucji. W uzasadnieniu decyzji Zarząd zawiera opis szczególnego przedsięwzięcia, za które przyznawane jest wyróżnienie. Tytuł Zarząd może przyznać z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dyrektora szkoły.

§ 12

Z posiedzenia kwalifikacyjnego Zarządu SO SOWA, sporządza się protokół roboczy, zawierający dane osobowe i punktowe wszystkich laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów oraz szkół w poszczególnych kategoriach oraz protokół końcowy zawierający imienną listę wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.

§ 13

Protokół końcowy, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia kwalifikacyjnego Zarządu SO SOWA, umieszcza się na stronie internetowej SO SOWA

§ 14

Postanowienia Zarządu SO SOWA dotyczące wyników kwalifikacji do wyróżnień są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

 

 

ORGANIZACJA GALI „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO

 

§15

Galę organizuje Zarząd SO SOWA.

§16

Gala odbywa się w godzinach popołudniowych, w środę ostatniego tygodnia roku szkolnego, każdego roku w jednostce samorządu terytorialnego powiatu trzebnickiego.

§17

Zarząd SO SOWA kieruje imienne zaproszenia na Galę do wszystkich wyróżnionych: uczniów i ich rodziców ( 18 Złotych Sów + 36 rodz., 6 Sportowców Roku + 12 rodz. = 72 ) nauczycieli (10 + 3 = 13), szkół (3 + 3= 6), ponadto: władz Sejmiku Dolnośląskiego (1), władz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty (1), władz Starostwa Trzebnickiego (2), władz Gmin powiatu trzebnickiego (6x2=12), Zarządu SO SOWA (10), dyrektorów szkół (34), prasy (2), innych mediów (2). Razem do ok. 155 osób.

Zaproszenia dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli przekazywane są przez Zarząd SO SOWA do szkół macierzystych, które dostarczają zaproszenie zainteresowanym.

§18

Koszty organizacji Gali (sala, dekoracja, zaproszenia, nagłośnienie, dyplomy, statuetki, poczęstunek, konferansjerzy, itd.) ponosi Stowarzyszenie Oświatowe SOWA oraz jednostka samorządu terytorialnego będąca organizatorem-gospodarzem Gali.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Lista wyróżnionych publikowana jest na stronie Internetowej SO SOWA.

§20

Dane personalne i kontaktowe z Zarządem SO SOWA zamieszczone są

w Informatorze konkursów, zawodów SO SOWA na stronie internetowej SO SOWA.

§21

Niniejszy Regulamin obowiązuje od roku szkolnego 2013/14 i opublikowany jest na stronie internetowej SO SOWA.

 

Kontakt

 • Stowarzyszenie Oświatowe "Sowa"
  Stowarzyszenie Oświatowe "Sowa", PZSPSZ-WYCH, ul. Nowa 1, 55-100 TRZEBNICA
  NIP: 915-17-17-717
 • 71-312-07-40
  Konkursy 71-310-61- 28
  Zawody sportowe 71-310-14-81 (Łukasz Polak)

administrator

pomoc techniczna: kudlaty305@wp.pl

Galeria zdjęć